Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy MS

 

Název: Dědkovská hora
Sídlo: Blízkov
Okres : Žďár nad Sázavou
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Myslivecké sdružení (dále jen „sdružení“ ) je občanským sdružením podle zákona č.83/1990 Sb. , o sdružování občanů, sdružující občany ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě (k nájmu honitby).
 
Čl. 2
Vznik členství ve sdružení
Členem sdružení se stává československý občan starší 18 let, který byl na základě písemné přihlášky přijat členskou schůzí sdružení za člena.
 
Čl. 3
Činnost sdružení
1.Úkolem sdružení je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a podmínkami nájemní smlouvy.
2.Sdružení provádí další činnosti směřující k zvelebování myslivosti, zejména
a)působí na soustavný růst odborné úrovně svých členů,
b)seznamuje mládež s myslivostí a ochranou přírody,
c)provádí praktickou část přípravy uchazečů o první lovecký lístek,
d)zabezpečuje chov, výcvik a použití lovecky upotřebitelných psů,
e)podporuje sokolnictví,
f)pečuje o bezpečnost v zacházení s loveckými zbraněmi,
g)propaguje myslivost a ochranu přírody,
h)zlepšuje životní prostředí zvěře,
i)rozšiřuje zájmové využití svých členů.
3.Podrobnosti o činnosti může sdružení upravit v provozním řádu sdružení.
4.Při své činnosti sdružení spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství, ochrany přírody a na dalších úsecích.
5.K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení určitého cíle sdružení vytváří s dalšími mysliveckými subjekty myslivecké svazy nebo se podílí na jejich činnosti.
6.Sdružení se řídí zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovami a provozním řádem sdružení a pokyny orgánů řídících myslivost (§ 38 zákona o myslivosti).
7.Sdružení vyvíjí činnost jen na území České republiky.
 
Čl. 4
Prostředky a majetek sdružení
Prostředky sdružení tvoří členské podíly, příspěvky, výnosy z mysliveckého hospodaření, výnosy z ostatních činností a jiný majetek nabytý např. dary, dotacemi.
Čl. 5
Zásady hospodaření
1.Celkový roční zisk rozděluje sdružení podle svého finančního plánu; ze zisku doplňuje fond provozních prostředků.
2.Majetek, který je ve vlastnictví sdružení, sdružení drží, užívá, požívá jeho plody a užitky a nakládá s ním.
Čl. 6
Práva a povinnosti členů
1.Člen sdružení (dále jen „člen“) má tato základní práva:
a)    zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,
b)   volit a být volen do výboru sdružení a revizní komise,
c)    zúčastnit se výkonu práva myslivosti v honitbě,
d)   zúčastnit se ostatní činnosti sdružení,
e)    podílet se na výsledcích hospodaření,
f)    podávat dotazy, návrhy a stížnosti.
2.Člen má tyto základní povinnosti:
a)    zaplatit členský podíl a příspěvky,
b)   zúčastňovat se členských schůzí,
c)    podílet se na užívání majetku sdružení,
d)   aktivně přispívat k rozvoji myslivosti,
e)    dodržovat ve sdružení zásady občanského soužití,
f)    plnit rozhodnutí členské schůze a pokyny výboru a revizní komise,
g)    ručit za závazky sdružení společně a nerozdílně,
h)   nahradit sdružení škodu, kterou mu svým zaviněním způsobí.
 
Čl. 7
Zánik členství
1.Členství ve sdružení zaniká
a)    úmrtím člena
b)   vystoupením člena; členství zaniká uplynutím tří měsíců ode dne doručení písemného oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
c)    vyloučením.
2.Členu, jehož členství ve sdružení zaniklo, se vrátí jeho členský podíl resp. jeho zůstatková hodnota; vrácení je však splatné až po schválení roční účetní uzávěrky.
Čl. 8
Důsledky porušení členských povinností
1.Členu, který porušil členské povinnosti, může výbor sdružení(dále jen „výbor“) uložit některé z těchto opatření:
a)výtku nesprávného jednání,
b)dočasné omezení lovu zvěře v honitbě (např. zákaz účasti na honu, nevydání povolenky k lovu spárkaté zvěře) nejdéle však na dobu jednoho roku.
c)snížení podílu na výsledcích hospodaření jednoho roku.
2.Za totéž porušení členské povinnosti lze uložit jen jedno z opatření uvedených v předchozím odstavci.
3.Člena, který hrubě nebo opětovně do jednoho roku po uložení opatření podle odstavce 2 porušil členskou povinnost, nebo který porušil předpisy o myslivosti, zbraních, ochraně přírody apod., může členská schůze na návrh výboru vyloučit ze sdružení.
4.Porušení povinnosti s účinky podle předchozích odstavců nelze projednat, jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo.
 
Čl. 9
Členská schůze
1.Členská schůze je shromážděním členů a nejvyšší orgán sdružení. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně 4x do roka, písemnými pozvánkami alespoň 8 dní předem s udáním programu. Mimořádnou členskou schůzi musí svolat výbor, požádá-li o to s uvedením předmětu jednání alespoň jedna třetina členů.
2.Členské schůzi přísluší
a)rozhodovat o všech závažných záležitostech sdružení, zejména o přijetí a vyloučení člena, o uzavírání smluv o nájmu honitby, o výši členských příspěvků a termínech jejich placení, o přijetí stanov a provozního řádu sdružení a jejich změnách, o kolektivním členství v mysliveckém svazu, popř. o smlouvě o vytvoření mysliveckého svazu, a o zániku sdružení,
b)schvalovat zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku, rozdělení celkového ročního zisku, případně úhradu ztráty,
c)schvalovat plány činnosti sdružení vč. plánu mysliveckého hospodaření a lovu a plánu finančního, rozdělovníky lovu zvěře, vydávání povolenek k lovu zvěře, podíly jednotlivých členů na výsledcích hospodaření, přijetí občanů do pracovního poměru, sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
d)volit na dobu 5 let předsedu, místopředsedu a další členy výboru s určením jejich funkcí a členy revizní komise; odvolávat členy výboru a revizní komise před uplynutím funkčního období, jestliže neplní své povinnosti; u člena určeného k výkonu funkce mysliveckého hospodáře navrhovat okresnímu úřadu jeho jmenování a odvolání,
e)rozhodovat o ustanovení myslivecké stráže,
f)rozhodovat o námitkách proti opatření uloženému výborem podle čl. 8 ,
g)schvalovat zprávu výboru a revizní komise a projednávat zprávy vnějších kontrolních orgánů.
3.Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. K usnesení o přijetí a změnách stanov a provozního řádu, o volbě a odvolání členů výboru a revizní komise, o námitkách proti opatření uloženému výborem podle čl. 8, o vyloučení člena, o návrhu plánu mysliveckého hospodaření a lovu, o výši členského podílu a příspěvku, o úhradě ztráty a o zániku sdružení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. V ostatních případech rozhoduje při hlasování prostá většina hlasů přítomných členů. Hlasování je veřejné; pokud se na tom usnesla dvoutřetinová většina přítomných členů, je hlasování tajné.
4.O průběhu jednání a o usnesení členské schůze se pořizují zápisy, které se zakládají do knihy zápisů. Zápis podepisují předseda a jeden člen výboru.
 
Čl. 10
Výbor
1.Výbor tvoří předseda, místopředseda, jednatel, myslivecký hospodář, finanční hospodář, popřípadě další členové výboru zvolení členskou schůzí. Výbor může mít nejvýše 11 členů. Počet členů výboru musí být menší než polovina počtu všech členů sdružení. Ve výboru, který má méně než 5 členů, se funkce sdružují, kromě funkce mysliveckého hospodáře.
2.Výbor je výkonným orgánem sdružení, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá pravidelné zprávy členské schůzi.
3.Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor se může usnášet za přítomnosti alespoň poloviny svých členů; usnáší se většinou hlasů přítomných členů.
 
Čl. 11
Revizní komise
1.Revizní komise je kontrolním a revizním orgánem sdružení; za svoji činnost odpovídá pouze členské schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad.
2.Revizní komise má 3 až 5 členů. Jejími členy nemohou být členové výboru, myslivecká stráž ani osoby jim blízké (vymezené ustanovením trestního zákona). Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu.
3.Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů. Předseda revizní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním.
 
Čl. 12
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná předseda; nemůže-li z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci, jedná jménem sdružení místopředseda. Písemnosti, kterými sdružení přejímá závazky nebo získává práva, podepisují předseda a další člen výboru; jde-li o účetní doklady a ostatní písemnosti finanční povahy, spolupodepisuje je finanční hospodář a jde-li o písemnosti týkající se mysliveckého hospodaření, spolupodepisuje je myslivecký hospodář.
 
Čl. 13
Přezkoumání rozhodnutí orgánů sdružení
1.Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle těchto stanov podat námitky, za nezákonné nebo odporující těmto stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat okresní soud o jeho přezkoumání.
2.Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek.
 
Čl. 14
Zánik sdružení
1.Sdružení zaniká
a)usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením.
b)pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.
2.Zánikem smlouvy o nájmu honitby sdružení nezaniká. Sdružení dále provádí činnosti uvedené v čl. 3 odst.2.
3.Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením členské schůze, provedeme majetkové vypořádání podle zásad stanovených členskou schůzí revizní komise. Jde-li o zánik rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky, provede majetkové vypořádání likvidátor jím určený.
 
Čl. 15
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze dne 22.11.1992.